Stanovy

Stanovy spolku „G300 – spolek“

Čl. I
Název a sídlo

Spolek „G300 – spolek“ (dále jen „spolek“) je právnickou osobou.
Sidlo spolku: Papírová 537, Liberec 2, 46001

Čl. 2
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, jehož cflem je podporovat aktivity spojené s rozvojem občanské společnosti, vykonávané především v rámcí Libereckého kraje.

Čl. 3
Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:
a) podpora aktivity a projekty v oblasti zvyšování regionálního povědomí o historii kraje
b) podpora rozšířeni inovativních myšlenek, nápadů a projektů spojených s údržbou kulturních památek kraje, jejich propagace v ČR i v 7.ahraničí
c) podpora aktivity vedoucí k záchraně lidové architektury v libereckém kraji
d) podpora udržení starých lidových tradic, řemesel, nářečí a kultury
e) podpora aktivity a projekty v oblasti mimoškolního a celoživotního vzdělávání
f) spolupráce s orgány krajil, obcemi, nestátními a soukromými institucemi, které se zabývají podporou aktivit v kulturní oblasti
g) spolupráce s orgány krajů, obcemi, nestátními a soukromými institucemi, které se zabývají podporou aktivit ve sportovní oblasti
h) spolupráce s orgány krajů, obcemi, nestátními a soukromými institucemi, které se zabývají podporou aktivit v oblasti cestovního ruchu
ch) spolupráce s orgány krajů, obcemi, nestátními a soukromými institucemi, které se zabývají podporou aktivit v oblasti společenského života
i) spolupráce s orgány krajů, obcemi, nestátnfmi a soukromými institucemi, které se zabývají podporou aktivit v oblasti mimoškolního a celoživotního vzděláváni
j) navazováni kontaktů s institucemi a jinými organizacemi s obdobnými cíli v ČR i v zahraničí

Čl. 4
Členství ve spolku

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.
2. Členství vzniká dnem, kdy předseda spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
3. Členství vzniká dnem přijeti za člena
4. Člen spolku má právo zejména:
účastnit se jednání valné hromady
volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti
5. Člen spolku je povinen zejména:
dodržovat stanovy spolku
dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku
svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
sdělovat spolku změny údajil uvedených v přihlášce
aktivně se podílet na plnění cílil spolku
platit členské pfíspěvky ve výši stanovené valnou hromadou

Čl. 5
Zánik členství

Členstvl zaniká na základě písemného oznámení člena spolku o ukončení členstvl ve spolku, dále úmrtím, u právnické osoby jejím zrušením, vyloučením člena na základě rozhodnutí valné hromady nebo zánikem spolku.

Čl. 6
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
1. valná hromada
2. předseda

Čl. 7
Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, kterou tvoří všichni členové spolku.
2. Valnou hromadu svolává spolek podle potřeby, nejméně dvakrát ročně. Pfedseda spolku svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů
3. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje a schvaluje případné změny stanov spolku,
b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční závěrku hospodaření
c) volí předsedu spolku
d) rozhoduje o zrušení členství
e)rozhoduje o zrušení Zrušení je možné rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem. V případě zrušení rozpuštěním rozhodne valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.
4. Valná hromada je usnášeníschopná, je -li přítomna nadpolovičn í většina všech členů.
5. Každý člen má jeden hlas.Hlasy všech členů jsou rovné.
6. Valná hromada rozhoduje na základě hlasováni. Rozhodnuti je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina ptítomných členů.
7. Rozhodnutí o změně stanov a zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů

Čl. 8
Předseda

1.Předseda je statutárním orgánem spolku.
2. Předseda   jedná   jménem   spolku   navenek   samostatně,   podepisuje   za spolek tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu spolku přípoji svůj podpis.
2. Předseda přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech spolku
3. Předsedu volí valná hromada spolku
4. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí spolku,vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
5. Předseda připravuje podklady pro jednání spolku

Čl. 9
Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené valnou hromadou a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty.
2. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
3. Hospodařeni se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí

Čl. 10
Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Stanovy byly schváleny na valné hromadě dne 5. 3. 2015.

Pavel Michal, předseda spolku